Accessibility Tools

Skip to main content

LinkedIn jobs on the rise, 2018-2022

Τα δεδομένα του LinkedIn Jobs on the Rise για το 2024 αποκαλύπτουν τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τίτλους θέσεων εργασίας τα τελευταία πέντε χρόνια και τις τάσεις που καθορίζουν τον μελλοντικό κόσμο της εργασίας.

Talent Acquisition Associate

Τι κάνουν: Αναπτύσσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την προσέλκυση,  τη συνέντευξη, την πρόσληψη και την ενσωμάτωση νέων ταλέντων σε μία εταιρεία. Ειδικότερα, καθορίζουν τις τρέχουσες ανάγκες σε προσωπικό, αναπτύσσουν στρατηγικές απόκτησης ταλέντων και σχέδια προσλήψεων, ηγούνται των πρωτοβουλιών προώθησης του ονόματος του εργοδότη, εκτελούν αναζήτηση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων και προβλέπουν τις μελλοντικές ανάγκες, σχεδιάζουν και διεξάγουν διαδικασίες στελέχωσης και επιλογής (συνεντεύξεις, τηλεφωνικές αξιολογήσεις, κ.λπ.), λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν μια θετική εμπειρία για τους υποψήφιους, βοηθάνε στη διατήρηση και στην ανάπτυξη των υπαλλήλων, διοργανώνουν ή/και παρακολουθούν ημερίδες σταδιοδρομίας, χρησιμοποιούν δείκτες μέτρησης για τη δημιουργία αναφορών και προσδιορίζουν τομείς βελτίωσης.

Δεξιότητες: Άριστη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ιστότοπων θέσεων εργασίας, προθυμία κατανόησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των διαφόρων ρόλων, λειτουργική γνώση βάσεων δεδομένων, άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και οργάνωσης, ηγετικές ικανότητες και στρατηγική σκέψη.

Ενδεικτικές σπουδές: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ψυχολογία.

Περισσότερα εδώ

Sustainability Analyst

Τι κάνουν: Εργάζονται για να αξιολογήσουν, να παρακολουθούν και να αναφέρουν τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης ή μιας οργάνωσης. Έχουν την κρίσιμη ευθύνη να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν τεκμηριωμένες, βιώσιμες αποφάσεις.Η βιωσιμότητα συνήθως αφορά την ικανότητα μιας οργάνωσης να λειτουργεί με τρόπο που να σέβεται το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία, προκειμένου να διατηρήσει την αειφορία. Ειδικότερα, αξιολογούν την επιχειρησιακή δραστηριότητα σε σχέση με τους στόχους βιωσιμότητας, συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα σχετικά με την περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση, αναπτύσσουν και υλοποιούν στρατηγικές βιωσιμότητας, συμβάλουν στην ανάπτυξη πολιτικών βιωσιμότητας και στόχων, εκπονούν εκθέσεις και παρουσιάσεις για την απόδοση στη βιωσιμότητα. 

Τεχνικές δεξιότητες: Ανάλυση δεδομένων, στατιστική ανάλυση, ικανότητα να ερμηνεύουν πολύπλοκα σύνολα δεδομένων, χρήση γλωσσών προγραμματισμού όπως SQL, R ή Python, GIS, κατανόηση των εργαλείων και πλαισίων αξιολόγησης της βιωσιμότητας, όπως η αξιολόγηση του κύκλου ζωής και η ανάλυση αποτυπώματος άνθρακα.

Soft skills όπως: Ηθική κρίση για εξισορρόπηση προτεραιοτήτων του κέρδους με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς προβληματισμούς, δεξιότητες επικοινωνίας για μετάδοση σύνθετων δεδομένων και εννοιών βιωσιμότητας με σαφήνεια σε ένα ποικίλο κοινό.

Ενδεικτικές σπουδές: Περιβαλλοντικές επιστήμες, Στατιστική, Βιολογία, Οικονομικές επιστήμες, Διοίκηση επιχειρήσεων, Κοινωνικές Επιστήμες. Ο ρόλος της ανάλυσης βιωσιμότητας είναι διεπιστημονικός. Πολλοί διαπιστώνουν ότι η περαιτέρω εξειδίκευση σε τομείς όπως οι βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές και η προηγμένη ανάλυση δεδομένων μπορεί να είναι χρήσιμη.

Περισσότερα εδώ

Sales Development Representative

Τι κάνουν: Είναι υπεύθυνοι για την αναζήτηση και την προσέγγιση δυνητικών πελατών και την επικοινωνία με άτομα που ταιριάζουν με την αγορά-στόχο μιας εταιρείας, αλλά δεν έχουν εκδηλώσει ακόμη ενδιαφέρον για τη μάρκα ή τα προϊόντα της. Στόχος είναι να δημιουργήσουν κατάλληλους δυνητικούς πελάτες, έτσι ώστε άλλα μέλη της ομάδας να μπορούν να κλείσουν τις πωλήσεις και τελικά να συντομεύσουν τον κύκλο πωλήσεων.

Δεξιότητες: Σε βάθος γνώση προϊόντων και υπηρεσιών, διαχείριση πελατειακών σχέσεων, Γνώση διαφορετικών καναλιών μάρκετινγκ, Οργανωτικές δεξιότητες, Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, Δεξιότητες επικοινωνίας, Δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης.

Ενδεικτικές σπουδές: Επιχειρήσεις, Μάρκετινγκ, Οικονομικά.

Περισσότερα εδώ

Customer Success Associate

Τι κάνουν: Υποστηρίζουν τους πελάτες από υποψήφιους έως ενεργούς χρήστες με έμφαση στη δημιουργία πίστης πελατών. Διασφαλίζουν την επιτυχία και την ικανοποίηση των πελατών, ενδιαφέρονται για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες, βοηθώντας τους να χρησιμοποιήσουν την αγορά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις ανάγκες τους.

Δεξιότητες: Κατανόηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης, ισχυρές δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, επικοινωνιακές δεξιότητες, ανάλυση δεδομένων, ομαδικότητα, υπομονή.

Ενδεικτικές σπουδές: Διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, επικοινωνία, πολιτικές επιστήμες.

Περισσότερα εδώ

Growth Marketing Manager

Τι κάνουν: Χρησιμοποιούν στατιστικά και δεδομένα, ενώ πειραματίζονται συχνά με διαφορετικά κανάλια και στρατηγικές, για να διατηρήσουν πελάτες και παράλληλα να προσεγγίσουν νέες αγορές για να βελτιώσουν τα έσοδα μιας εταιρείας. Η δουλειά τους είναι ως επί το πλείστον ψηφιακή, καθώς προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν την επιχείρησή για την ψηφιακή εποχή και να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον καταναλωτικό πληθυσμό.

Δεξιότητες: Ανάλυση και διαχείριση δεδομένων, γνώσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κριτική σκέψη, Project management, διαχείριση χρόνου και ανθρώπινου δυναμικού.

Ενδεικτικές σπουδές: marketing.

Περισσότερα εδώ

Research and Development Scientist

Τι κάνουν: Είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και πειραμάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών.

Δεξιότητες: Έρευνα και Ανάπτυξη, Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC), Επικύρωση αναλυτικής μεθόδου.

Ενδεικτικές σπουδές: Χημικό, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Φαρμακευτική, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.

Workplace Coordinator

Τι κάνουν: Είναι υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία ενός γραφείου. Εργάζονται σχεδόν σε κάθε κλάδο, υποστηρίζουν όλο το προσωπικό του γραφείου. Τα καθήκοντα συνήθως περιλαμβάνουν: Ανάπτυξη αποτελεσματικών διαδικασιών γραφείου για την κατάθεση εγγράφων, παρακολούθηση δαπανών, πληρωμή προμηθευτών, παρακολούθηση των επιπέδων αποθεμάτων για το γραφείο και υποβολή εντολών αγοράς, υποδοχή πελατών που επισκέπτονται και τηλεφωνούν στο γραφείο, διαχείριση προγραμμάτων συνεδριάσεων και αιθουσών συσκέψεων για το εκτελεστικό προσωπικό, προετοιμασία και διανομή αλληλογραφίας σε όλη την εταιρεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σχεδιασμό και συντονισμό κοινωνικών εκδηλώσεων και ταξιδιών για επαγγελματικούς λόγους.

Δεξιότητες: Χρηματοοικονομική διαχείριση, project management, γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, επικοινωνιακές δεξιότητες γραπτές και προφορικές, οργάνωση και διαχείριση χρόνου, προσοχή στη λεπτομέρεια, διαπροσωπικές δεξιότητες.

Ενδεικτικές σπουδές: Διοίκηση επιχειρήσεων.

Περισσότερα εδώ

Cyber Security Analyst

Τι κάνουν: Ένας αναλυτής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι ένας επαγγελματίας πληροφορικής υπεύθυνος για την προστασία συστημάτων υπολογιστών, δικτύων και δεδομένων από πιθανές απειλές και παραβιάσεις με την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, την παρακολούθηση για τρωτά σημεία και την απόκριση σε συμβάντα.

Δεξιότητες: Διαχείριση πληροφοριών ασφαλείας και συμβάντων (SIEM), απόκριση συμβάντων, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Ενδεικτικές σπουδές: Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Πληροφορική, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες.

Data Engineer

Τι κάνουν: Ένας μηχανικός δεδομένων συλλέγει και διαχειρίζεται ακατέργαστα δεδομένα και τα μετατρέπει σε πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διάφορους αναλυτές σε έναν οργανισμό.

Δεξιότητες: Data Engineering, Extract, Transform, Load (ETL), Apache Spark.

Ενδεικτικές σπουδές: Επιστήμη των Υπολογιστών, Μαθηματικά, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

 SAP Consultant

Τι κάνουν: Ένας σύμβουλος SAP είναι ειδικός σε συστήματα, εφαρμογές και προϊόντα που βοηθά τις εταιρείες να εντοπίσουν το σωστό λογισμικό για να καλύψει τις ανάγκες τους.

Δεξιότητες: SAP ERP, SAP Implementation, SAP HANA.

Ενδεικτικές σπουδές: Πληροφορική, Ψηφιακά Συστήματα, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Υπολογιστών, Μαθηματικά, Φυσικές επιστήμες.

Όλες οι σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο αποτελούν ενδεικτικά τη βάση ώστε και με επιπλέον επιμορφώσεις- σεμινάρια  ή  μεταπτυχιακές σπουδές, να έχει κανείς τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί σε αυτούς τους χώρους.

Πηγή: Έκθεση Future of Jobs 2023 από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ