Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά η αίτηση για έξοδο στην σύνταξη και επίδομα ολικής αναπηρίας

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά θα γίνονται οι αιτήσεις για σύνταξη σύμφωνα με το νέο Ασφαλιστικό, ενώ η έναρξη της υποχρεωτικότητας θα καθοριστεί με νέα ΚΥΑ. Τι ορίζει το νομοσχέδιο για την ψηφιακή απονομή σύνταξης και πως θα υποβάλλει ο ασφαλισμένος την αίτηση ηλεκτρονικά.

Μέχρι 30 Απριλίου 2020 το σύνολο των δεδομένων και ατομικών στοιχείων που βρίσκεται στα πληροφοριακά συστήματα των πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία) και αφορά στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, την απονομή συντάξεων και τη μεταβίβαση συντάξεων λόγω θανάτου θα συγκεντρωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» σύμφωνα με σχετική διάταξη του νομοσχεδίου για το νέο Ασφαλιστικό «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)»

Οι αιτήσεις για απονομή σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, καθώς και οι αιτήσεις χορήγησης επιδόματος τετραπληγίας ή απολύτου αναπηρίας θα υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, κατόπιν ταυτοποίησης, στο δικτυακό τόπο του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Στην αίτηση καταχωρείται υποχρεωτικά έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η οριστικοποίηση της αίτησης σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ασφαλισμένου για την ορθότητα των δεδομένων που υποβάλλει. Σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει στην κατοχή του φυσικά παραστατικά που αποδεικνύουν χρόνο ασφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να καταχωρεί τον επιπλέον χρόνο στην ηλεκτρονική αίτηση και να προσκομίζει σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών τα φυσικά παραστατικά στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας για έλεγχο, πιστοποίηση και ψηφιοποίηση.

Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να επικαιροποιήσει στο σύστημα «ΑΜΚΑ- ΕΜΑΕΣ», τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και τον αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. Σε περίπτωση αλλοδαπού αιτούντος επικαιροποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του διαβατηρίου και εφόσον προέρχεται από χώρα εκτός ΣΕΝΓΚΕΝ τα στοιχεία της άδειας παραμονής. Σε περίπτωση ασφαλισμένου του Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και των ΟΤΑ, συμπληρώνεται το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης με ηλεκτρονικό τρόπο.

Το ΔΑΥΚ συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο ασφαλισμένος, ο οποίος συγκεντρώνει και καταχωρεί στο ΔΑΥΚ και τα στοιχεία προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς του Δημοσίου.

Το ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον κατά περίπτωση προϊστάμενο του αρμόδιου υπαλλήλου. Κατόπιν οριστικοποίησης του ΔΑΥΚ, δεν απαιτείται καμία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδομένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των φυσικών παραστατικών εντός της ανωτέρω προθεσμίας ο επιπλέον χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επεξεργασία της αίτησης. Για την οριστικοποίηση της αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο της απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση του αιτούντος για την επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον ν.4624/2019 (Α'137). Για την εκτέλεση της επεξεργασίας της αίτησης καθώς και κατά τη μετέπειτα διαδικασία ελέγχου των απονομών e-Ε.Φ.Κ.Α.διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου συντάξεων και επιδομάτων που αφορούν άμεσα συγγενικά πρόσωπα (γονείς, σύζυγο, τέκνα) του αιτούντος.

Σε περίπτωση που ασφαλισμένος αιτείται την αναγνώριση πλασματικού χρόνου, υποχρεούται να συμπληρώσει σε παράρτημα της ηλεκτρονικής αίτησης της το χρόνο, την κατηγορία εξαγοράς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αντίστοιχης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού, από τα οποία προκύπτει το δικαίωμα του, προκειμένου αυτές να ανακληθούν ηλεκτρονικά από τα συστήματα των φορέων που τα εκδίδουν.

Για την εφάπαξ εξαγορά του πλασματικού χρόνου εκδίδεται από το σύστημα ειδοποιητήριο πληρωμής σε τράπεζα με μοναδικό κωδικό πληρωμής που ισχύει για ένα μήνα.

Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το ειδοποιητήριο εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, η αίτηση επεξεργάζεται χωρίς να ληφθεί υπόψη το αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου.

Η απόφαση συνταξιοδότησης εκδίδεται ηλεκτρονικά βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ, των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α), των δεδομένων που ψηφιοποιούνται και τυχόν πλασματικού χρόνου που εξαγοράζεται.

Η απόφαση απονομής σύνταξης γνωστοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο αιτών στην αίτηση του και δεν απαιτείται κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου.

Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά την παρέλευση δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αποστολή με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τηρείται στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και αναγράφεται στην απόφαση. Η απόφαση αναρτάται επίσης στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου στο δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά της συνταξιοδοτικής απόφασης που του κοινοποιήθηκε στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραποίησης ή ψευδούς δήλωσης στοιχείων, αναστέλλεται η χορήγηση της σύνταξης, αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δηλώσεως.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα καθορίζεται ο χρόνος εφαρμογής και οι τυχόν εξαιρέσεις από τις παραπάνω διατάξεις για κάθε κατηγορία συντάξεων, ο τρόπος πιστοποίησης και πρόσβασης χρήστη για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης, οι τύποι της ηλεκτρονικής αίτησης και της συνταξιοδοτικής απόφασης, η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας του δειγματοληπτικού ελέγχου, πιστοποίησης και ψηφιοποίησης των φυσικών παραστατικών σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα ρυθμιστεί η διαδικασία υποστήριξης των ασφαλισμένων για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και την παραλαβή της απόφασης από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Πηγή: dikaiologitika.gr