Νέα στρατηγική για τα άτομα με τα Άτομα με Αναπηρία ζητά το Ευρωκοινοβούλιο

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Καθώς η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία πλησιάζει στο τέλος της, το ΕΚ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μια φιλόδοξη στρατηγική μετά το 2020. Ανακαλύψτε τις προτεραιότητές του.

Κατά τη σύνοδο της ολομέλειας του Ιουνίου, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν τις προτεραιότητές για μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020, βασιζόμενοι στην τρέχουσα ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί η ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και ζητά την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης και ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα βασίζεται στην αρχή της πλήρους ένταξης.

Στους στόχους της νέας προσέγγισης περιλαμβάνονται η ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής σε στενή συνεργασία με τα άτομα με αναπηρίες και τις οργανώσεις τους. Η ενσωμάτωση των δικαιωμάτων όλων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές, οι σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι και η τακτική παρακολούθησή τους, η ίση πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες σε υγειονομική περίθαλψη, απασχόληση, δημόσιες συγκοινωνίες, στέγαση, οι επαρκείς πόροι για την εφαρμογή όλων των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα, η υλοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πιλοτικού προγράμματος της ΕΕ για την κάρτα αναπηρίας, η οποία επιτρέπει την αμοιβαία αναγνώριση των αναπηριών σε ορισμένες χώρες της ΕΕ και τον καθορισμό ενός κοινού ορισμού της ΕΕ για την αναπηρία.

Στην Ε.Ε σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο υπάρχουν περίπου 100 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ. Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία (ηλικίας 20-64 ετών) ανέρχεται στο 50,6%, σε σύγκριση με το 74,8% για άτομα χωρίς αναπηρία (2017). Το 28,7% των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σε σύγκριση με το 19,2% του γενικού πληθυσμού (2018), ενώ 800.000 άτομα που ζουν με αναπηρία στερούνται του δικαιώματος ψήφου στην ΕΕ.

Επιπλέον μεταξύ των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που δρομολογήθηκαν χάρη στην ευρωπαϊκή στρατηγική είναι η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, η οποία διασφαλίζει ότι περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία. Μάλιστα η οδηγία για την προσβασιμότητα διασφαλίζει την ευκολότερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε δεδομένα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο, επειδή οι ιστότοποι και οι εφαρμογές των δημόσιων οργανισμών και φορέων, όπως τα νοσοκομεία, τα δικαστήρια ή τα πανεπιστήμια, πρέπει να είναι προσβάσιμα.