Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας (Αποφυλακισθέντες)

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Προϋποθέσεις

Δεν είναι δικαιούχοι:

 1. Τα άτομα που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας μικρότερη των δύο μηνών
 2. Τα άτομα των οποίων διακόπηκε η έκτιση της ποινής με τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης
 3. Τα άτομα για τα οποία έχουν αρνητική εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού των φυλακών ή του Δ/ντή των φυλακών, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτές Κοινωνική Υπηρεσία.

Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 2021 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 12.325,75€) όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης - Παραλαβή Απόφασης

Οι ενδιαφερόμενοι, μέσα σε δύο μήνες από την λήξη της ποινής,  υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

 1. αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας
 2. ηλεκτρονικά, μέσω των e-Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Για την μετάβασή σας στις e-Υπηρεσίες, παρακαλούμε, πατήστε εδώ.
 3. μέσω των ΚΕΠ

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ όπου υποβλήθηκε το αίτημα, στην περίπτωση που η αίτηση υποβλήθηκε μέσω ΚΕΠ.

Δικαιολογητικά

Α ) Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ

 1. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΦΜ
 2. Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 3. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
 4. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 5. Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

Β) Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση

 1. Αποφυλακιστήριο
 2. Έκθεση κοινωνικής λειτουργού ή Δ/ντή Φυλακών
 3. Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος

Ύψος επιδόματος

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Νομοθετικό Πλαίσιο παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89. Υ.Α. 30659/31-3-1989 Υ.Α. 32827/2-11-1993