Accessibility Tools

Skip to main content

Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ ιδρύει ο δήμος Πηνειού

Την δημιουργία Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ αποφάσισε ο Δήμος Πηνειού και ο δήμαρχος Ανδρέας Μαρίνος, το οποίο θα λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πηνειού.

Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την α) υποδοχή – ενημέρωση –και υποστήριξη των πολιτών για την εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), β) τη διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην εκάστοτε περιοχή παρέμβασης-παραπομπές και γ) την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών – βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Επιπρόσθετα, το «Κέντρο Κοινότητας» θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας και λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.

Η Δομή θα λειτουργήσει σε κτίριο του Δήμου Πηνειού το οποίο βρίσκεται στο 1ο χμ επαρχιακής οδού Γαστούνης- Βαρθολομιού το οποίο πληροί τις προδιαγραφές και οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Κοινότητας θα αποτελούνται, από ένα χώρο υποδοχής και αναμονής κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών διαδικασιών (γραμματεία), ένα γραφείο για ατομικές συνεντεύξεις και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και χώρους υγιεινής για το προσωπικό και το κοινό, αίθουσα δραστηριοτήτων, και διακριτό χώρο ιατρείου.

Για την λειτουργία του Κέντρου υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός που αφορά την επίπλωση του Κέντρου Κοινότητας (γραφεία καρέκλες, καθίσματα) και τηλεφωνική σύνδεση, ηλεκτρονικοί υπολογιστές που εξασφαλίζουν τη σύνδεση, μέσω διαδικτύου, με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω του οποίου θα διασυνδέεται το Κέντρο Κοινότητας με όλες τις Υπηρεσίες και φορείς, θα καταγράφει και διασυνδέει τους ωφελούμενους και θα ακολουθεί την πορεία του προς υλοποίηση της κοινωνικής προστασίας.

Ως αρμοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας όπως και πριν ορίζονται η υποδοχή , ενημέρωση και υποστήριξη πολιτών, συνεργασία με υπηρεσίες και δομές, παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Η παρακολούθηση της πορείας των ωφελούμενων όσο και του γενικού πληθυσμού του δήμου θα πραγματοποιείται με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών καθώς και με τη χρήση των αντίστοιχων εντύπων. Επίσης η παρακολούθηση των ωφελουμένων θα γίνεται και μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης όσο αφορά στη λήψη συγκεκριμένων υπηρεσιών στο Κέντρο Κοινότητας και κατ’ επέκταση στο παράρτημα Ρομά, την παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες ενώ θα είναι δυνατή η παρακολούθηση λήψης επιδομάτων \ παροχών(πρόνοια, ΤΕΒΑ κλπ).

Συγκεκριμένα για κάθε ωφελούμενο θα τηρείται ατομικός φάκελος με τα βασικά του στοιχεία, καθώς και το είδος της παρέμβασης που δέχτηκε (παραπομπή, συνοδεία, ενημέρωση, συμμετοχή σε ομάδα, εξατομικευμένη συμβουλευτική). Επιπρόσθετα, η πορεία των ωφελουμένων θα παρακολουθείται από έντυπακαι δείκτες, όπως αυτά αναφέρονται στον Οδηγό Λειτουργίας των Κέντρων και θα συμπληρώνονται ανά τρίμηνο. Επιπρόσθετα δύναται να προβλεφθεί η σίτιση και διανομή βασικών αγαθών και ειδικότερα:

• Η διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, ειδών ένδυσης και υπόδησης, σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη.
• Η σύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων και τη σίτιση/διανομής στα ωφελούμενα άτομα (διευκρινίζεται ότι η σχετική πρόβλεψη αφορά σε προ παρασκευασμένα τρόφιμα).

Το αντικείμενο εργασίας

Το αντικείμενο εργασίας του Κέντρου Κοινόητας χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία που αφορά τις Υπηρεσίες Στήριξης και Κοινωνικής Ένταξης περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη της οικογένειας (ιδιαίτερα των παιδιών), τη στήριξη και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και τη διασύνδεση και παραπομπή σε δημόσιες υπηρεσίες όπως παιδείας, αθλητισμού, πολιτισμού, δημιουργικής απασχόλησης κ.λ.π.), την στήριξη, ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των γυναικών, την παροχή βοήθειας για την διευκόλυνση και συνηγορία στην πρόσβαση των ωφελουμένων για τη ρύθμιση προνοιακών αιτημάτων, δικαστικών, αστικοδημοτικών και νομικών εκκρεμοτήτων των ωφελουμένων, την εξατομικευμένη ενημέρωση για θέματα δημόσιας Υγείας (δράσεις αγωγής υγείας) και πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και προάσπιση και προαγωγή της υγείας με την ανάπτυξη περαιτέρω δράσεων που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητες και την παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων, καθώς και του πληθυσμού του οικισμού με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά Υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης και περιλαμβάνει την υποστήριξη για την δημιουργία και ανάπτυξη συνεταιρισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, την συμβολή και υποστήριξη σε ήδη απασχολούμενους για τη διεύρυνση των επαγγελματικών τους προσόντων, την υποστήριξη για την ανεύρεση εργασίας και την προώθηση σε δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης.

Η τρίτη κατηγορία τέλος, αφορά Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και συγκεκριμένα την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και άρση των στερεοτύπων και προκαταλήψεων και την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του πληθυσμού των ωφελουμένων για θέματα δημόσιας Υγείας (δράσεις αγωγής υγείας).

Πηγή : patrisnews.com