Να εξαλειφθούν η φτώχεια και οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι Ρομά

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι
 • Αποτελεσματικότερη στόχευση των κονδυλίων της ΕΕ για την κάλυψη των αναγκών των Ρομά
 • Έμφαση στα παιδιά και στους νέους, αλλά και στην συμμετοχή των Ρομά σε εθνικά προγράμματα για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης
 • Στήριξη των Ρομά που επιθυμούν να εγκαταλείψουν ακατάλληλους καταυλισμούς
 • Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε την Τετάρτη σειρά συστάσεων με στόχο τη βελτίωση της επισφαλούς κατάστασης των καταυλισμών των Ρομά στην ΕΕ.

 • Οι Ρομά, με όλη την πολυμορφία που εκφράζει ο συλλογικός αυτός όρος, αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην Ευρώπη αλλά είναι αντιμέτωποι με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε πολλά κράτη μέλη, τονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Τα κύρια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως είναι η έλλειψη αξιοπρεπούς και χωρίς διαχωρισμούς στέγασης (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών όπως το καθαρό πόσιμο νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα, η αποχέτευση, η επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων), καθώς και οι συνεχιζόμενες διακρίσεις και ο διαχωρισμός που υφίστανται τα παιδιά Ρομά στα σχολεία. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν επίσης την έλλειψη υγειονομικής περίθαλψης, τη μακροχρόνια ανεργία, την κακοποίηση από την αστυνομία και την ανεπαρκή πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

  Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, το Κοινοβούλιο ζητά τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες στρατηγικές που θα υποστηρίζονται από επαρκή ευρωπαϊκή αλλά και εθνική χρηματοδότηση, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διανείμουν κονδύλια σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις άμεσες ανάγκες των Ρομά που ζουν σε καταυλισμούς στην ΕΕ. Πρέπει να αντιμετωπιστούν τυχόν εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων μορφών διακρίσεων, που εμποδίζουν την αποτελεσματική χρήση της χρηματοδότησης.

  Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει έναν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό της κατάχρησης ή της μη ορθής χρήσης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και άλλων κονδυλίων της ΕΕ που προορίζονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης των Ρομά, τονίζουν οι ευρωβουλευτές. Καλούν επίσης την Επιτροπή να εξαλείψει σταδιακά τους περιθωριοποιημένους καταυλισμούς Ρομά σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030. Η παροχή στους καταυλισμούς υψηλής ποιότητας κοινωνικής εργασίας από μέλη της κοινότητας των Ρομά θα ήταν ένας τρόπος να πεισθούν οι Ρομά κάτοικοί τους να τους εγκαταλείψουν.

  Στο επίκεντρο η συμμετοχή των παιδιών, των νέων και των Ρομά

  Οι ευρωβουλευτές ζητούν να συμπεριληφθούν δεόντως τα παιδιά Ρομά στα εθνικά σχέδια δράσης για την Εγγύηση για τα Παιδιά. Οι ενισχυμένες Εγγυήσεις για τη Νεολαία και το «Erasmus Plus» θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης των νέων Ρομά. Πιστεύουν επίσης ότι η συμμετοχή των Ρομά και η ανάδειξη ηγετικών φυσιογνωμιών εντός της κοινότητας θα πρέπει να αποτελεί ποιοτικό στόχο στα εθνικά στρατηγικά πλαίσια των Ρομά για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της δημοκρατικής συμμετοχής. Τέλος, επισημαίνουν την αναξιοποίητη δυναμική των νέων Ρομά που έχουν με υψηλό μορφωτικό επίπεδο ως κινητήρια δύναμη θετικών αλλαγών.

  Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 486 ψήφους υπέρ, 109 κατά και 38 αποχές.

  Σχετικές πληροφορίες

  Σύμφωνα με έρευνα της ΕΕ για τις μειονότητες και τις διακρίσεις, το 63% των Ρομά βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 12%. Το 80% των Ρομά ζουν κάτω από το όριο του κινδύνου φτώχειας της χώρας τους. Το 41% των Ρομά στα εννέα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα αισθάνονται ότι υφίστανται διακρίσεις λόγω της καταγωγής τους σε έναν τουλάχιστον τομέα της καθημερινής ζωής, όπως η αναζήτηση εργασίας, οι χώροι εργασίας, η στέγαση, η υγεία και η εκπαίδευση.

 •  
 • Πηγή : europarl.europa.eu