Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας www.zhteitai.gr της Equal Society, υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια και αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Δεδομένου ότι οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος στο περιεχόμενο της που τυχόν άπτεται των νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και στη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των χώρων συνομιλιών, των πινάκων ανακοινώσεων, των fora ή/και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά στη Ιστοσελίδα και στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μας, ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με την ιστοσελίδα zhteitai.gr στο [email protected], αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό του και κάποιον προσωπικό τηλεφωνικό αριθμό, για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή του.

Περιεχόμενα

Γενικοί όροι για τις υπηρεσίες εγγεγραμμένων χρηστών
Ειδικοί όροι για τις υπηρεσίες εγγεγραμμένων χρηστών

2.1 Εγγραφή

2.2 Κωδικοί Πρόσβασης

2.3 Υποχρεώσεις χρηστών

- Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
- Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
- Περιορισμός ευθύνης της Ιστοσελίδα zhteitai.gr - Δήλωση αποποίησης
- Χρήση περιοχών αλληλεπίδρασης (interactive areas) - Πίνακες μηνυμάτων (Message boards) – Τόποι δημόσιας συζήτησης (Fora)
- Ψηφοφορίες
- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και συνδέσμων (links) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων
- Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Γενικοί όροι για τις υπηρεσίες εγγεγραμμένων χρηστών

Ο χρήστης της Ιστοσελίδα ς φέρει ακέραιη την ευθύνη για το περιεχόμενο και την ορθότητα των στοιχείων που αποστέλλει στην ιστοσελίδα zhteitai.gr κατά τη μία και μοναδική του εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καθ’ οιονδήποτε προτεινόμενο τρόπο, καθώς και για τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων προσώπων από την αποστολή των εν λόγω στοιχείων. Ο χρήστης παρέχει με την εγγραφή του τη συναίνεσή του στην ιστοσελίδα zhteitai.gr να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για τους σκοπούς της, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα πάντα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Η δημιουργία και διατήρηση πέραν του ενός λογαριασμού από έναν χρήστη της Ιστοσελίδας, εκουσίως ή ακουσίως, έχει ως συνέπεια την ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται και συνιστά παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης. Στην περίπτωση αυτή η ιστοσελίδα zhteitai.gr, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει απαραίτητη (συμπεριλαμβανομένης της αναστολής/διακοπής της πρόσβασης του χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες) χωρίς οποιαδήποτε σχετική προηγούμενη ενημέρωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδα ς και των παρεχόμενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Ο χρήστης με την εγγραφή του στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας zhteitai.gr, δημιουργεί έναν και μοναδικό λογαριασμό, με προσωπικά στοιχεία τα οποία δύναται να επικαιροποιεί, ενώ απαγορεύεται η μεταβίβασή του καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Ειδικοί όροι για τις υπηρεσίες εγγεγραμμένων χρηστών

2.1 Εγγραφή

Όποιος χρήστης επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες για εγγεγραμμένους χρήστες (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) μπορεί να εγγραφεί συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής.

Με την αποδοχή ολοκληρώνεται μεν η εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας zhteitai.gr, αλλά ο χρήστης υποχρεούται να συνδεθεί άμεσα με τον λογαριασμό που δημιούργησε, προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρίστηκαν στο σύστημα της Ιστοσελίδα zhteitai.gr.

2.2 Κωδικοί Πρόσβασης

Οι κωδικοί πρόσβασης (όνομα χρήστη/username και συνθηματικό/password) είναι αυστηρά προσωπικοί και ως εκ τούτου ο χρήστης οφείλει να τους διαφυλάσσει από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα και να διασφαλίζει τη μη χρήση τους από τρίτους χωρίς την άδειά του.

Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να μην αποστέλλει οπουδήποτε και για οιονδήποτε λόγο (ούτε στην ίδια την ιστοσελίδα zhteitai.gr) τους κωδικούς πρόσβασης με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS ή μέσω εφαρμογών έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones) ή tablets ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Επιπλέον, υποχρεούται να μην καταχωρίζει τους κωδικούς πρόσβασης συγκεκαλυμμένα σε άλλο μέσο αλλά οφείλει να τους απομνημονεύει και να λαμβάνει κάθε μέτρο πρόνοιας για τη μη διαρροή τους σε οποιονδήποτε τρίτο. Η φύλαξη των κωδικών πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή συνιστά βαριά αμέλεια εκ μέρους του χρήστη.

Εάν ο χρήστης αντιληφθεί ότι έχει παραβιαστεί η ασφάλεια των πληροφοριών (κωδικών πρόσβασης και προσωπικών στοιχείων) που διατίθενται στην Ιστοσελίδα ή ότι μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν αποκτήσει τους κωδικούς πρόσβασής του ή ότι η πρόσβαση σε τρίτα πρόσωπα είναι ενδεχομένως εφικτή, οφείλει να προβεί άμεσα σε αλλαγή του συνθηματικού του (password) και να ενημερώσει αμελλητί την ιστοσελίδα zhteitai.gr.

Τέλος, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η ιστοσελίδα zhteitai.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) ενδεχόμενα υποστεί ο ίδιος από τη μη τήρηση των υποχρεώσεών του που απορρέουν συνολικά από αυτή την παράγραφο.

2.3 Υποχρεώσεις χρηστών

Εκτός από τον έλεγχο της ορθότητας των προσωπικών στοιχείων που καταχωρίζονται από τον ίδιο και τη διαφύλαξη των κωδικών πρόσβασης (ως άνω υπό 2.1 και 2.2), ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποσύνδεση και διαγραφή όλων των σχετικών με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα πληροφοριών και προσωπικών στοιχείων από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης (browser), ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο μέσο/εξοπλισμό μέσω του οποίου επισκέπτεται την Ιστοσελίδα, εγγράφεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας zhteitai.gr και συνδέεται κάθε φορά.

Ο χρήστης έχει την ευθύνη επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων του λογαριασμού του. Εάν επιθυμεί τη διαγραφή του λογαριασμού του από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας zhteitai.gr, μπορεί να το ζητήσει με γραπτή αίτηση που θα αποστείλει στην Ιστοσελίδα zhteitai.gr ηλεκτρονικά [email protected], αναφέροντας την επιθυμία της διαγραφής του λογαριασμού του και αναγράφοντας όλα τα προσωπικά στοιχεία που έχει καταχωρίσει στο λογαριασμό του.

Τέλος, ο χρήστης δεσμεύεται ότι τα αρχεία/στοιχεία/αγγελίες που αναρτά δεν περιέχουν πληροφορίες ψευδείς, ανακριβείς και παραπλανητικές, προσβλητικές, συκοφαντικές, εξυβριστικές, απειλητικές, πορνογραφικό υλικό κ.λπ., που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικά δεδομένα τρίτων, εμπορικά μυστικά, διαφημίσεις, επιστολές αλυσίδας, κ.λπ. και αναγνωρίζει ότι η Ιστοσελίδα zhteitai.gr δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών ούτε έχει την υποχρέωση να τα ελέγχει, δύναται, όμως, ανά πάσα στιγμή να προβαίνει σε σχετικό έλεγχο και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται ουσιώδεις κανόνες, να διακόπτει οριστικά την πρόσβαση του χρήστη στα ως άνω αρχεία και να τα αφαιρεί από την Ιστοσελίδα χωρίς οποιαδήποτε σχετική προηγούμενη ενημέρωση.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους κ.λπ. (εφεξής περιεχόμενο), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και σήματα υπηρεσιών της Ιστοσελίδας zhteitai.gr και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Συνεπώς, αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα της Ιστοσελίδας zhteitai.gr, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά αυτών χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση της Ιστοσελίδας zhteitai.gr. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης καθώς και η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί τη γραπτή άδεια της Ιστοσελίδας zhteitai.gr.

Οι λοιπές υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ιστοσελίδα zhteitai.gr συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η διαχείριση και προστασία των οποίων διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000, Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ) και προσφάτως ορίζεται από τον GDPR τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων όρων. Σε κάθε περίπτωση, η Ιστοσελίδα zhteitai.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος σχετικού νομικού πλαισίου.

Τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι αυτά τα οποία ο χρήστης αυτοβούλως αποστέλλει και θέτει στην διάθεση της εταιρείας, προκειμένου να καταχωρήσει αγγελίες για την προσφορά εργασίας, ζήτηση προσωπικού, διεξαγωγή σεμιναρίων και διαγωνισμών, προσφορά υποτροφιών, εκπαιδευτικών μαθημάτων κοκ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στη Ιστοσελίδα είναι εκείνα που ο χρήστης δηλώνει κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα για την ταυτοποίηση του, τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και λοιπά απαιτούμενα κατά την κρίση της Ιστοσελίδα zhteitai.gr στοιχεία. Ενδεικτικά, μπορεί να συλλέγονται τα ακόλουθα:

- Επωνυμία και έδρα επιχείρησης
- Εκπρόσωπος επικοινωνίας
- Αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης
- Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
- Αριθμός τηλεμοιοτυπίας (φαξ)
- Αριθμός κινητού τηλεφώνου
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

Η Ιστοσελίδα zhteitai.gr, είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των προσωπικών στοιχείων, που έχει αποστείλει ο επισκέπτης/χρήστης, για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της Ιστοσελίδας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν διαθέτει προς πώληση ή άλλως διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών της Ιστοσελίδας σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια (την Ιστοσελίδα zhteitai.gr), χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Επιπλέον, η Ιστοσελίδα zhteitai.gr συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή τεχνολογίες παρακολούθησης διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή και σελίδων της Ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα μη προσωπικά στοιχεία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ονομασία, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Επιπλέον, το σύστημα της Ιστοσελίδας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες της Ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης, όπως και πληροφορίες σχετικά με τους συνδέσμους Ιστοσελίδα zhteitai.gr σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας.

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες.

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Ιστοσελίδα zhteitai.gr για τους όρους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους οποίους αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει επιπλέον περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι όταν εκουσίως γνωστοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία (π.χ. όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση) σε περιοχή αλληλεπίδρασης της Ιστοσελίδας, τα εν λόγω στοιχεία, μαζί με τα πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην επικοινωνία του, μπορούν να συγκεντρωθούν, συσχετισθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους και ενδέχεται να καταλήξουν σε «απρόκλητη» αποστολή μηνυμάτων από τρίτους. Τέτοιες ενέργειες δεν ελέγχονται από την Ιστοσελίδα zhteitai.gr η οποία δεν εγγυάται ότι δεν θα γίνει γνωστή η ταυτότητα του επισκέπτη/χρήστη εάν χρησιμοποιηθούν μέθοδοι που αδυνατεί να ελέγξει.

Απαγορεύεται στον επισκέπτη/χρήστη να παραβιάσει ή να επιχειρήσει να παραβιάσει την ασφάλεια της Ιστοσελίδας. Τυχόν παραβίαση επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η ιστοσελίδα www.zhteitai.gr χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για την ενημέρωση των επισκεπτών για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, συμμετοχής σε σεμινάρια κοκ. Το κείμενο αγγελιών, ανακοινώσεων που δημοσιεύεται συντάσσεται από τους ίδιες τους χρήστες και η ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Η ιστοσελίδα www.zhteitai.gr δεσμεύεται να παρέχει πρόσβαση στο χρήστη στα προσωπικά του δεδομένα και να ενημερώνει αυτόν οποτεδήποτε θελήσει στα πλαίσια της κείμενης Νομοθεσίας σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί χρησιμοποιώντας το προσωπικό του λογαριασμό να τροποποιεί, ανανεώνει ή διαγράφει οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από αυτόν καθώς και να ζητήσει την οριστική διαγραφή του λογαριασμού του και των προσωπικών του δεδομένων. Τυχόν πληροφορίες από τους επισκέπτες αποστέλλονται απευθείας στις εταιρείες και η εταιρεία μας δεν έχει καμία πρόσβαση σε αυτές.Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και εφόσον δεν ζητηθεί η διαγραφή τους στο μεσοδιάστημα. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα www.zhteitai.gr ενημερώνει τους χρήστες της ότι θα παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία της ζητηθεί εάν τούτο επιβάλλεται από το Νόμο ή της ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές (π.χ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Δικαστικές Αρχές), όπως άλλωστε είναι υποχρεωμένη να πράξει.

Περιορισμός ευθύνης - Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας zhteitai.gr διατίθεται ως έχει και η Ιστοσελίδα zhteitai.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η Ιστοσελίδα zhteitai.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένων της Ιστοσελίδα ς στην πρόσβαση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

Η Ιστοσελίδα zhteitai.gr θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η Ιστοσελίδα να είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική σε συνεχή βάση και να μην εμφανίζει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Η Ιστοσελίδα zhteitai.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται.

Ομοίως η Ιστοσελίδα zhteitai.gr δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο, το οποίο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου συγγενικού διαδικτυακού τόπου ή εξυπηρετητών (servers), παρέχεται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Η Ιστοσελίδα zhteitai.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει σε επισκέπτη/χρήστη από τη μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο ή εξαιτίας ιών ή λοιπών επιζήμιων στοιχείων.

Χρήση περιοχών αλληλεπίδρασης (interactive areas) - Πίνακες μηνυμάτων (Messageboards) – Τόποι δημόσιας συζήτησης (Fora)

Η Ιστοσελίδα zhteitai.gr ενδέχεται να παράσχει έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και άλλες περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas) στην Ιστοσελίδα , καθώς επίσης να αναπτύσσει σε πίνακες μηνυμάτων (message boards) ή σε τόπους δημόσιας συζήτησης (fora) τα δικά του θέματα προς συζήτηση παρέχοντας στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών της Ιστοσελίδα ς τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση των θεμάτων αυτών με την αποστολή/καταχώριση γραπτών μηνυμάτων. Η χρήση των υπηρεσιών αυτών συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας.

Η Ιστοσελίδα zhteitai.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών ή για τις συνέπειες της σχετικής επικοινωνίας ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να τηρεί τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνει σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις.

Ενδεικτικά, δεσμεύεται να μην προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

χρήση των υπηρεσιών για οποιοδήποτε σκοπό παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία,
δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων,
δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό ή υλικού που προκαλεί δυσαρέσκεια σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως καθορίζεται από την Ιστοσελίδα zhteitai.gr, κατά την κρίση της,
δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει ιούς ή/και κακόβουλο κώδικα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή να καταστρέψουν τα αρχεία ή τα προγράμματα της Ιστοσελίδας zhteitai.gr ή των χρηστών της Ιστοσελίδας,
δημοσίευση διαφημίσεων ή άλλου εμπορικού υλικού,
παραποίηση της ταυτότητάς του,
δημοσίευση της ίδιας ανακοίνωσης πλέον της μίας φοράς,
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα ή ενέργεια που κατά την κρίση της Ιστοσελίδας zhteitai.gr εκθέτει την ίδια ή κάποιον από τους χρήστες της Ιστοσελίδας σε νομικές ευθύνες ή επιζήμιες για αυτούς καταστάσεις.

Η Ιστοσελίδα zhteitai.gr διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει ή να διακόπτει την προβολή γραπτών μηνυμάτων και λοιπού υλικού σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων χρήσης. Η Ιστοσελίδα zhteitai.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στα εν λόγω μηνύματα ή στο σχετικό υλικό προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σχετικών υπηρεσιών διατηρεί τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενσωματώνονται στα μηνύματά του.

Ψηφοφορίες

Η Ιστοσελίδα zhteitai.gr ενδέχεται να παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την Ιστοσελίδα zhteitai.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία.

Ειδικότερα, η Ιστοσελίδα zhteitai.gr καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας, ενώ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα που προκύπτουν αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία.

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και συνδέσμων (links) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης ΤΠΕ προκειμένου να αναζητούνται από υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και ιδιωτικούς φορείς, στοιχεία, πληροφορίες ή έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων αυτών, και επικαλούνται ενώπιον της Ιστοσελίδας zhteitai.gr οι χρήστες των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση, με τη χρήση ΤΠΕ, ο χρήστης της Ιστοσελίδα ς συναινεί στην προσπέλαση των στοιχείων του που τηρούνται στη βάση δεδομένων του εκάστοτε φορέα.

Η Ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας zhteitai.gr, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους, αντίστοιχους των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από την Ιστοσελίδα zhteitai.gr, καθώς αυτή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή/και για την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες όρους, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδα zhteitai.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με τα παραπάνω συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Υπεύθυνος Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

Ηλίας Φρεμεντίτης

[email protected]

Τηλ. 211 70 51841